ABOUT COMPANY

Customer CUSTOMER

Directions
  • >
  • Customer
  • >
  • Directions

Headoffice

55, Gongdan 7-ro, Jillyang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

Tel. +82-53-716-8009  Fax. +82-53-857-8017  E-mail. master@dyelec93.com

Gwangju office

54-5, Pyeongdongsandan 8beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of Korea

Tel. +82-62-959-3100  Fax. +82-62-959-3103  E-mail. master@dyelec93.com

Vietnam office

Lô HT, 2-1 Đường D2, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Tel. +84-08-6285-9450  Fax. +84-08-6285-9479